تانك هاي ذخيره و سيستم بارگيري كاميون

تانك هاي ذخيره و سيستم بارگيري كاميون

تانك­ هاي ذخيره

به منظر ذخيره سازي متانول خالص توليدي، چهار تانك ذخيره احداث شده و چهار تانك ديگر با ظرفيت مشابه در دست احداث است. به اين ترتيب ظرفيت ذخيره­سازي مجتمع به 52500 تن خواهد رسيد. مشخصات تانك هاي ذخيره به شرح زير است:

  • ظرفيت هر تانك: m3 66455
  • قابليت ذخيره سازي حجمي معادل 60 روز توليد كامل.
  • طراحي و ساخت مخازن بر اساس استاندارد API 650
  • ذخيره سازي متانول تحت نيتروژن
  • تجهيز تانك ها به سيستم اطفاء حريق با كف و آب.
  • تانك ها مجهز به دايك وال

سيستم بارگيري كاميون ها

به منظور فروش متانول در بازارهاي داخلي و يا صادرات از طريق زميني، دو بازوي بارگيري، هر يك به ظرفيت 45 تن در ساعت در نظر گرفته شده است.

.