پروژه های آتی

پروژه های آتی

اوره كاوه

با توجه به دراختيار بودن امكانات زير بنايي در مجتمع پتروشيمي كاوه (زمين، واحدهاي جانبي و بندر اختصاصي)، احداث واحد توليد اوره در اين مجتمع پيش بيني شده است.
ظرفيت توليد اين واحد روزانه 3000 تن در نظر گرفته شده و مراحل انتخاب لايسنسور و طراح پايه پروژه و همچنين پيمانكاران، در دست انجام است.

 


پليمر سپهر كاوه

اين واحد با هدف توليد پروپيلن و پلي پروپيلن از گاز طبيعي در نظر گرفته شده است.
ظرفيت توليد روزانه اين واحد 520 تن انواع پلي پروپيلن¬ها در روز پيش بيني شده است. در اين خصوص مذاكراتي با لايسنسورها و شركت هاي طراح پايه در دست اقدام است.

.