مشخصات فني محصول

مشخصات فني محصول

 

مشخصه حد مجاز آزمون
خلوص    (wt%) حداقل 99.85 ASTM E-346
مقدار آب  (w/w%) حداكثر 0.1 ASTM E-1064
اتانول (w/w%) حداكثر 0.001 ASTM E-346
وزن مخصوص در °C 20  (kg/m3) حداكثر 792 ASTM D-4052
مقدار استون  (w/w%) حداكثر 0.002 ASTM E-346
مقدار آلدئيدها  (w/w%) حداكثر 0.003 ASTM E-346
تست پرمنگنات بدون تغيير رنگ در 50 دقيقه ASTM D-1363
مواد غير فرار  (mg/1000 ml) حداكثر 1 ASTM D-1353
محدوده تقطير  (°C) حداكثر 1 درجه تا 0.1+ 64.6 ASTM D-1078
مقياس رنگ حداكثر 5 ASTM D-1209
رنگ مواد قابل كربن شدن حداكثر 30 ASTM D-1209
وضعيت ظاهري فاقد مواد معلق و رسوبات
رايحه بدون بو ASTM D-1296
قليايت آمونياك (w/w%) حداكثر 0.003 ASTM D-1614
اسيدي استيك اسيد (w/w%) حداكثر 0.003 ASTM E-346

 

 

.