بارگيري كشتي با SPM

بارگيري كشتي با SPM

در مجتمع پتروشمي كاوه، سيستم بويه شناور يا SPM به منظور بارگيري محصول، طراحي و اجرا شده است.

اين سيستم شامل دو لوله به قطر 16 اينچ در بستر دريا است كه به تجهيز ثابتي به نام (PLEM (Pipeline End Manifold متصل شده اند. دو لوله انعطاف پذير (Subsea Hoses) متانول را از PLEM به بويه شناور (Buoy) منتقل كرده و از آنجا توسط دو شلنگ 16 اينچي شناور بر سطح آب، محصول به داخل كشتي بارگيري مي شود.

فاصله تقريبي محل SPM از خط ساحلي 2.6 كيلومتر و محل قرار گيري بويه داراي آبخور 20 متري است.

 

مشخصات سيستم SPM به شرح زير است:

  • قابليت پذيرش كشتي هاي تا DWT 300000
  • سرعت بارگيري با دو لوله 16 اينچ: m3/h  3000
  • داراي Cam lock به منظور تسريع اتصال شلنگ ها به تانكر
  • داراي مبدل 16 اينچ به ساير سايز ها به منظور اتصال به تانكرهاي مختلف با قطر منيفلد متفاوت
  • داراي سيستم هوك ريليز (Hook Release) به منظور تسريع در جدا شدن كشتي از SPM
.